ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI 2. ETAPĚ „REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA MĚLNÍK“

Mělník/Praha: Již třetím rokem provádí Archeologický ústav v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mělníku a Jihočeskou univerzitou záchranný archeologický výzkum v rámci stavebních prací spojených s revitalizací centra města. Výzkum opakovaně přináší vynikající výsledky. V letošním roce se stavebníci i archeologové soustředili na náměstí Míru. Zatím se objevily nálezy z raného středověku, doby bronzové a doby železné. Výzkum potrvá přinejmenším do konce tohoto roku.

Archeologický výzkum v první etapě „Revitalizace“ (2008-2010) sledoval ve spolupráci s investorem i prováděcí firmou především rekonstrukci kanalizace v bočních ulicích města s hlavním cílem ověřit existenci a detaily středověkých fortifikací.

Ve druhé etapě „Revitalizace“ (2011) se stavební práce i výzkum soustřeďují na náměstí Míru, původní hlavní náměstí středověkého města, kde archeologický výzkum předchází rekonstrukci zádlažby.

Výzkum je prováděn Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze, Regionálním muzeem v Mělníku a ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a občanským sdružením Syrakus. Každá z institucí má v týmové práci svou roli – ARÚ a muzeum výzkum vede a zajišťuje, univerzitní tým zpracovává přírodovědné nálezy a terénní práce mají na starosti pracovníci občanského sdružení.

Ve spolupráci s investorem i stavební firmou začal výzkum v prostoru se známými archeologickými nálezy mezi budovou bývalého ONV a radnicí, před bývalými tzv. Metelicovskými domy a masnými krámy. Nebylo překvapením, že první nálezy leží těsně pod dnešní dlažbou, ale jejich charakteristiku bylo pochopitelně těžké předpovědět. Kromě tzv. kulturní vrstvy pravěku (doby bronzová) a raného středověku je důležitým zjištěním zahloubený objekt z doby železné (HaD-LtA), první zastoupení tohoto období na mělnickém návrší.

Neočekávaným a významnějším objevem je příkop, probíhající zhruba paralelně se severozápadní stranou náměstí. Se středověkým městem ovšem nesouvisí. Jeho datování je předběžně vymezeno ojedinělými pravěkými (doba bronzová) keramickými fragmenty ve výplni, zcela nepochybně již nebyl zřetelný v závěru raného středověku (11.-12. století), kdy je překryt sídlištní vrstvou i objekty daného období. Příkop je prozatím zachycen v délce přibližně 10 m, spolehlivě je prokázán jeho profil tvaru „V“ o maximální šířce kolem 3 m a původní hloubce přibližně 1 m. Upřesnění datování a průběhu příkopu je jedním z hlavních úkolů dalších výzkumných prací.

 

1. z ploch na mělnickém náměstí

První z ploch záchranného archeologického výzkumu na mělnickém náměstí (foto ARÚ Praha)

 

 

Část zahloubeného objektu z doby železné

Část zahloubeného objektu z doby železné (foto ARÚ Praha)

 

Odběr vzorků

Odběr vzorků pro přírodovědné analýzy (foto ARÚ Praha)

 

Část misky z doby železné

Část misky z doby železné, po téměř třech tisíciletích opět „na stole“ (foto ARÚ Praha)

 

5a-Vybírání a dokumentace příkopu

5b-Vybírání a dokumentace příkopu  

Vybírání a dokumentace příkopu (foto ARÚ Praha)

 

Část první zkoumané plochy

Část první zkoumané plochy (foto ARÚ Praha)

 

Záchranný archeologický výzkum při 2. etapě „Revitalizace historického jádra města Mělník“. Citace [cit. 16. 8. 2011]: Archeologický ústav AV ČR, Praha 2002-2005