ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Tišice 2013-2014

V letech 2013-14 proběhla další etapa archeologického výzkumu v pískovně u obce Tišice (okr. Mělník). Tato lokalita v minulých letech proslula nálezem mnoha významných archeologických situací a předmětů.

Přestože zkoumaná plocha ležela na okraji na okraji naleziště, bylo objeveno celkem 25 objektů. Jednalo se zejména o zahloubené domy-polozemnice (obj. 7, 11, 14, 19, 15), zásobní jámy (obj.3, 4), kůlové jámy (obj. 6, 9, 16), pec (obj. 8) a další. Nalezeny byly patrně i úlomky lidských kostí (obj. 1, 17), nejednalo se ovšem o torza klasických kostrových či žárových pohřbů, ale o nepatrné úlomky pohozených těl. V neposlední řadě došlo k nálezu vývratu stromů (obj. 2, 10, 22, 23) a části zaneseného říčního koryta (obj. 25).

       Detail polozemnice objektu č. 7

V objektech bylo zajištěno množství nálezů, především keramiky, zvířecích kostí, mazanice, štípané a broušené industrie. Kovové předměty byly zajištěny pomocí detektoru kovů, patří mezi ně novodobé mince, cvočky, knoflíky a různé bronzové úlomky. Patrně nejzajímavějším nalezeným předmětem je část laténské spony.

      Bronzové nálezy

Datování materiálu a archeologických situací lze zařadit do období od nálevkovitých pohárů a řivnáčské kultury (eneolit) až po dobu laténskou.

 

© Syrakus 2015