Organizace Syrakus podporuje ochranu a záchranu archeologických a historických památek, informuje o kulturním dědictví z oblasti archeologie, historie a přírodních věd.

Společnost vznikla v roce 2008 se statutem občanského sdružení, jehož náplní je vědecko-výzkumná činnost v oblasti přírodních věd. Stěžejním oborem zájmu sdružení je archeologie spolu s příbuznými obory historie, geologie a hornictví. Cílem je badatelská a publikační činnost, popularizace a propagace s následným výstupem pro odbornou a laickou veřejnost.

 


 

 

Nestátní nezisková organizace - občanské sdružení 
(registrace MV ČR č.j.  VS/1-1/71594/08-R)

 

Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 30.4.2009 bylo občanskému sdružení Syrakus uděleno povolení k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.