ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  ul. Fričova, Dobříš 2013

Na základě oznámení byla na pozemcích 3095/4-10 zahájena výstavba řadového domu o třech bytových jednotkách. Dle plánu společnosti Energon Development se jednalo nepodsklepený dům zbudovaný na základové desce, pouze ve východní a západní části mělo dojít k výkopům pro inženýrské sítě.

Dotčené parcely se nacházely na základě historických pramenů v prostoru bývalého statku a jeho hospodářských budov, který byl zničen a srovnán se zemí. Po nezbytném úklidu plochy, kde byl uskladněn stavební odpad, došlo k hloubení výkopu o dálce cca 25 m. Na základě předpokladů se tyto výkopy hloubily v zásypových vrstvách, převážně obsahující stavební suť jako cihly, maltu, kámen. Až v hloubce 40-50 cm došlo k úbytku stavebního odpadu a k pozorování starších zásypových vrstev.

Novodobé zásypové vrstvy v profilu výkopu

Jeho složení ze směsi hnědošedé jílovitopísčité hlíny, kousky mazanice a uhlíků bylo narušeno několika novodobými výkopy pro kabelové sítě a základy již zničeného stavení. Bohužel tyto vrstvy nedoprovázel žádný nálezový materiál mimo dvou menších keramických úlomků, které byly bez nálezového kontextu. V průběhu dohledů byl pořízen fotografický a výkresový materiál.

Závěrem lze říci, že tato sonda odhalila možné materiálové složení a nutnosti použití těžké mechanizace při možných následujících akcí v okolí stavby, neboť stavební suť bez historického kontextu tvoří její výraznou složku.

© Syrakus 2014