ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Obory 2013

V září roku 2013 proběhl v obci Obory na dotčených parcelách 90/1 a 90/16-40 záchranný archeologický výzkum na základě zahájení zasíťování pozemků pro budoucí individuální výstavbu rodinných domků.

Ve výkopu pro pokládku sítí širokém cca 60 cm a hlubokém do 1 m došlo v její jižní části k odhalení archeologická situace. Jednalo se o jámu v délce cca 4 m a hloubce necelých 80 cm. Uprostřed objektu byla jáma o průměru cca 160 cm tvořená hnědou jílovitopísčitou hlínou, vzácným výskytem uhlíků a mazanice s hojným množstvím kamenů oblého tvaru, částečně z již opracovaných do průměru 30 cm.

Detail objektu v profilu výkopu

Tato vrstva nebyla doprovázena nálezovým materiálem. V další části objektu, tvořené odlišnou vrstvou hnědou písčitoprachovitou bylo nalezena poměrná zajímavá kolekce keramických zlomků (okraje, stěny, dna a ouško). Jedná se převážně o šedou neglazovanou keramiku, která byla pravděpodobně kontaminována několika glazovanými úlomky z vytěžené ornice. Stáří neglazované keramiky lze zařadit do období vrcholného středověku. Klasifikace typu objektu pouze odhadovat, neboť nedošlo k jeho odhalení po jeho celém obvodu.

                                  Celkový pohled na objekt v profilu

V průběhu výzkumu byla pořízena fotografická, výkresová dokumentace a došlo k zaměření situace GPS. Bohužel tato část nálezu byla v celé ploše ojedinělá a další objekt již nebyl nalezen. Zcela nepochybně bude zajímavé sledovat další výstavbu v dané lokalitě zvláště pak, že tento ojedinělý nález byl nalezen cca 60 metrů od výskytu objektů knovízské kultury.

© Syrakus 2014