ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Kamýk nad Vltavou 2014

V roce 2014 proběhly v obci Kamýk nad Vltavou dva výzkumy, jeden na ploše parc.č. 74/1 a druhý na parc.č. 1390/2 a 1395/2. Během pokládky elektrických kabelů (parc.č.74/1) soukromou firmou bylo nalezeno několik úlomků keramických nádob. Nejstarší lze zařadit do období 14-15.století a zbytek pak do 18.století. Jedná se o spektrum datace od první zmínky raně gotického kostela Narození Panny Marie až po jeho barokní přestavbu v roce 1787.

Ve druhém případě (parc.č.1390/2 a 1395/2) se jednalo o rekonstrukci kanalizačního řádu obce při které, bylo rovněž nalezeno menší množství nálezového materiálu. Vesměs se jednalo o keramické střepy z období 16-19. století.

Bohužel v obou případech nemohlo dojít k zachycení archeologické situace z důvodu příliš mělkého výkopu a druhotného několikanásobného převrstvení kontextů.                                  

Detail výkopu pro elektrický kabel

© Syrakus 2015