ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Vysoký Chlumec 2014-2015

V letech 2014-2015 byl realizován archeologický výzkum v obci Vysoký Chlumec, kde proběhla rekonstrukce a rozšíření stávající vodovodní a kanalizační sítě, včetně stavby nové ČOV. Svým rozsahem byl dotčen prakticky celý katastr obce mimo oblast zdejšího zámku a skanzenu.

V průběhu stavby byly sledovány především výkopy pro sítě. V jednom z nich, a to při severozápadní stěně budovy Obecního úřadu došlo k nálezu archeologické situace. Jednalo se o zásyp jámy, tvořený hnědošedou písčitou hlínou, obsahující také několik úlomků keramiky, kostí a kachle.

Předběžnou datací lze tyto nálezy zařadit na přelom 15. a 16. století. Přestože je historie obce velmi bohatá, zvláště po příchodu rodu Lobkowiczů roku 1474, ovlivňující dějiny hradu i celého panství po celá staletí, které čítalo 2 pivovary, 4 ovčíny, 6 mlýnů, cihelnu, pilu, 54 rybníků a 829 usedlostí, byl tento nález po celou dobu trvání stavby zcela ojedinělý.

 Část nalezené keramiky

 

© Syrakus 2016