ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Brandýs nad Labem 2016

Během podzimu minulého roku proběhla rekonstrukce části elektrických sítí v ulicích Prostřední a U Vodárny v obci Brandýs nad Labem.  V ulici Prostřední bylo ve výkopu před parcelními čísly 1382 a 1705, nalezeno několik předmětů archeologické povahy, ovšem bez jasného vymezení objektů. Jednalo se především o úlomky keramiky, kostí a kamene.

Celkem bylo zajištěno 18 kusů, z toho tři zvířecí kosti, jedna je zjevně ohořelá. Dále dva kameny, jeden ve tvaru klínu, který pravděpodobně mohl sloužit jako surovina (křemenec) pro výrobu broušených nástrojů, byť sám postrádá prvky opracování a ve druhém případě se jedná patrně o úlomek drtidla (jemnozrnný pískovec). A konečně 14 kusů keramiky, jejíž většinu můžeme zařadit do období doby bronzové (štítarská kultura).

   

     Nálezy pravěké keramiky

Pouze dva kusy jsou mladšího data, drobný úlomek s rýhovou výzdobou z halštatského období a novodobý s glazurou, který se patrně dostal do výkopu kontaminací svrchních vrstev (ornice a podorničí).

                                                                              

© Syrakus 2017