ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Dobříš 2017

V létě roku 2017 proběhla další etapa revitalizace kanalizační a vodovodní sítě v obci Dobříš. Jednalo se o plochu centrálního autobusového nádraží při parc. č. 2526/31.  Ve výkopu o délce cca 100 m a šířce 1,5 m byly nalezeny novodobé zásypové vrstvy se zbytkem kulturních vrstev, bohužel bez doprovodného nálezového materiálu. Patrně nejzajímavějším nálezem bylo torzo objektu s obdélníkovým půdorysem, které kopírovalo roh obytného domu č. 205, ten ukončuje řadu zástavby, na kterou pak navazuje městská zeleň. Zachycený objekt na dně i v profilu výkopu má cihlové stěny o mocnosti cca 30 cm. Zmíněná absence nálezového materiálu nám nedovoluje přesnější dataci, soudě dle jeho charakteru jedná se pravděpodobně o novodobé torzo zasypaného sklepení.

 Dokumentovaný objekt ve výkopu

                                                                              

© Syrakus 2018