ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Svémyslice 2017

Během léta 2017 došlo k výstavbě rodinného domu na parc. č. 4/28. Ve výkopu základových pasů pro rodinný dům ve tvaru obdélníku při rozměrech 23,85 x 11,725 m, kde  bylo nalezeno celkem šest archeologických situací. Z toho dvě recentní jámy, dále po jedné sloupové a zásobní jámě. Ve zbývajících dvou případech můžeme hovořit o sídlištních obytných komplexech (polozemnicích). Vzhledem k okolnostem, že se jednalo o zachycení ve výkopu o hloubce cca 1m a šířce 0,4m, proto nebylo možné přesně definovat rozměry a tvary jednotlivých objektů. Ve dvou objektech byl nalezen keramický materiál, díky němuž bylo možno objekty zařadit do pozdně halštatského období.

 Keramika z obj. 47

                                                                              

© Syrakus 2018