ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Porešín 2018

V období jarních měsíců roku 2018 proběhla v obci modernizace elektrické sítě. V této malé obci, o které se první písemné prameny zmiňují v roce 1488, nachází se dům čp. 3, jenž je prohlášen za kulturní památku. A právě naproti tomuto domu a sousedící kapli se zvonicí s datací 1889 byly nalezeny ve výkopu při parc.č. 1598/1 středověké a novověké keramické úlomky.

Jednalo se o zásypovou vrstvu druhotně uloženou bez zjevného kontextu. Za zmínku stojí poznamenat, že nejstarší úlomky pocházejí z období první pramenné zmínky o obci.

 Keramické zlomky

                                                                              

© Syrakus 2019