ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM Velké Přílepy             

Na jaře roku 2020 (březen/duben) došlo k realizaci záchranného archeologického výzkumu v obci Velké Přílepy na parc.č. 128/1 a 150/5. Po skrytí dotčené plochy bylo nalezeno a zdokumentováno celkem 13 archeologických situací. Jednalo se o čtyři kůlové jámy (obj. 1, 2, 3, 10), jeden žlab (obj.4) a recentní vkop (obj.13). Dalších sedm objektů bylo rozsáhlejšího charakteru, pět sídlištních/zásobních jam (obj. 5, 6, 7, 8, 9) a dva výrobní/obytné objekty (obj. 11A/B, 12). 

Přestože výkopové práce byly realizovány s maximální pozorností, bylo zajištěno poměrně malé množství nálezového materiálu. Dominovaly především fragmenty keramiky a zvířecích kostí. Z toho lze usuzovat, že opuštění lokality proběhlo poklidným, nikoliv spěšným či násilným způsobem. Na základě získaných nálezů je možné toto osídlení datovat na přelom mladší doby bronzové/štítarská kultura a počátek doby železné/halštatská mohylová kultura.

(V.Přílepy) Objekty v ploše výzkumu.JPG

Objekty na ploše výzkumu

                                                                            

© Syrakus 2021