ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Děkov 2016

V obci Děkov, nacházející se v bezprostřední blízkosti komunikace Praha-Karlovy Vary, proběhla v loňském částečná oprava kanalizačních sítí. Jednalo se o dvě etapy, které byly zajištěny ve spolupráci s Muzeem T.G. Masaryka v Rakovníku.

Výkop pro kanalizaci vedl podél místní komunikace při parcelním čísle 237/1 v celkové délce 300m. Stavba bohužel nebyla ohlášena a k jejímu zjištění došlo až po zásahu Policie ČR, kdy byla poblíž kostela nalezena část lidské kostry. Jednalo se o druhotné uložení bez nálezu doprovodného materiálu. Stáří kosterních ostatků lze klást do novověku. Zajímavý byl nález mírně zahloubené jámy z doby bronzové, přesněji knovízské kultury, doprovázený nálezem úlomků keramického materiálu.

Nálezy středověké keramiky

Při další fázi výkopu v severní části obce již nebyla nelezena žádná archeologická situace, pouze bylo zajištěno cca 25 kusů keramického materiálu a jednoho kusu štípané industrie, který byl odevzdán zdejšími obyvateli. Jednalo se vesměs materiál s datací do doby bronzové a středověku (7+19 ks), získané při zahazování výkopu v jižní části obce.

                                                                               

© Syrakus 2017