ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  ul. Pražská, Dobříš 2013

Při výstavbě nového placeného parkoviště v Dobříši byl proveden záchranný archeologický výzkum na parcelách 23/1 a 23/2, přilehlých ke kostelní zdi kostela Nejsvětější Trojice a okolním hospodářským budovám. Investorem celé akce byl MÚ Dobříš, který neprodleně umožnil průzkum dotčeného území.

Po zbourání stávajícího zděného plotu a následném výkopu pro základy nového oplocení parkoviště byl nalezen na východní straně objekt kruhovitého tvaru o průměru cca 1,6 m a hloubce 50 cm bez nálezového materiálu.

Objekt ve výkopu pro zděné oplocení

Dle tvaru lze předpokládat, že se jednalo o vývrat. Po plošném odstranění zeminy  došlo k odhalení převážně druhotných zásypových vrstev. Na této ploše se uskutečnil průzkum pomocí detektorů kovů členů Sdružení hledačů ztracené historie.

Průzkum detektory kovů na ploše parkoviště

Bylo nalezeno množství předmětů především mince, knoflíky, olověné kule, hřeby a další drobné předměty. V průběhu prací byla pořízena fotografická a výkresová dokumentace a plocha zaměřena GPS. Nalezené předměty budou po nezbytné základní konzervaci předány Hornickému muzeu v Příbrami 

Vzhledem k tomu, že nebyly prováděny žádné hloubkové práce a zámková dlažba byla pokládána na upravenou plochu, nedošlo k porušení vrstev. Proto nebylo nutné přistoupit k sondáži a devastaci plochy. Došlo tedy k záchraně dané lokality pro budoucí generace.

© Syrakus 2014