ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Hradsko 2012

Roku 2012 byla zahájena rekonstrukce sítí ve stávajících výkupech v obci Hradsko. Na stěnách výkopů byly zachyceny nejasné zbytky kulturních vrstev spolu se zásypovým materiálem. Poškození situací bylo ovšem takového rozsahu, že nebylo možno použít standardní postup při dokumentaci těchto vrstev.

Kulturní vrstva v profilu

Bylo nalezeno několik úlomků keramických střepů, které se datují do období raného (11. – 12. století) a konce vrcholného středověku (15. – 16. století). Několik kusů pak spadá do období novověku. Celkem se jedná o sedm kusů keramiky, které budou uloženy v Regionálním muzeu Mělník. Výsledky ZAV budou uvedeny v nálezové zprávě předané Archeologickému úřadu AV ČR, Praha, v. v. i.  

© Syrakus 2013