ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Mělník 2011

V průběhu roku 2011 probíhala další etapa záchranného archeologického výzkumu „Revitalizace historického jádra města Mělník'', zaměřená na dokončení rekonstrukce centrálního náměstí města (náměstí Míru).

Plocha II z ochozu b

Na ploše před Městským úřadem byly v průběhu prací nalezeny zbytky původní středověké zástavby z 14 – 15. století, tzv. Metelicovských domů a masných krámů. Jednalo se o kamenné zdivo, jejichž základy jsou kopírovány půdorysnou polohou současné severní fronty náměstí. Byly zde nalezeny i objekty z doby bronzové, železné a z období raného středověku, obsahující keramické a kovové nálezy i osteologický materiál. Unikátní je pak nález příkopu datovaného do staršího eneolitu a náležejícího tzv. kultuře nálevkových pohárů.

                           Profil p.II A1 Z-eneolitický příkop

Výsledky tohoto výzkumu jsou zpracovávány a budou prezentovány veřejnosti v chystané publikaci. Výzkum probíhal pod vedením Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník, Syrakus, o.s. a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. 

Detail spáleniště p.II D1 

[TZ 16. 6. 2011] Archeologický ústav AV ČR, Praha 2011 „Revitalizace historického jádra města Mělník"  

TZ: Zpravodaj rady města - MĚLNICKÁ RADNICE [č. 7-8/2011] „Archeologové na Mělníce[online]. Dostupné z WWW http://docplayer.cz/19108659-Melnicka-radnice-archeologove-na-melnice-7-8-2011-i-cervenec-srpen-2011-i-vychazi-v-poctu-8520-vytisku-i-zdarma-zpravodaj-rady-mesta.html

 

© Syrakus 2012