ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ,,Revitalizace náměstí T.G.M“ v Příbrami

V letech 2011-2012 se konal ZAV na základě stavby ,,Revitalizace náměstí T.G.M.“ v Příbrami, ojedinělý svým rozsahem v daném regionu.

obj.14-13b, hroby ze zaniklého hřbitova

Při výzkumu, který byl veden standardními metodami, byly nalezeny v okolí kostela sv. Jakuba objekty datované do přelomu 13. a 14 století tedy počátku středověkého osídlení města. Dokladem toho byly nálezy domů polozemnicového typu a zahloubené, pravděpodobně kovářské dílny. Tyto nálezy jsou doprovázeny hojným množstvím keramických střepů, úlomků zvířecích kostí, struskovitého materiálu, mazanice a kovových úlomků.

V bezprostřední blízkosti kostela (původně tvrze) byly nalezeny kosterní ostatky z dnes již zrušeného hřbitova z dob Josefínských reforem. Jednalo se o čtyři hroby a několik desítek úlomků dalších lidských kostí, sekundárně uložených v zásypových vrstvách. Pod jedním z hrobů byla nalezena pec, jejíž datace bude předmětem dalšího zkoumání. V okolí hrobů, kde nebyl nutný odkryv, proběhl průzkum pomocí detektoru kovů, která odhalil množství kovových předmětů nejen náboženské povahy, ale i mincí, kulí do mušket, nábojnic a knoflíků. Jednalo se vesměs o nálezy datované do novověku.

Začištěný profil v obj.2.1-III, kovárna 13.-14.století

V sondách byly zachyceny zásypové vrstvy jasně dokládající požáry, torza jak kamenných, ale i cihlových zdí, značící dřívější zásahy do historického jádra města.

Výzkum odhalil nové skutečnosti historie města a jeho výsledky jsou prezentovány v publikaci "Tajemství pod povrchem náměstí T.G.M. v Příbrami, M.Pokorný a kol.; Syrakus". Na  spolupráci při ZAV, který probíhal pod vedením společnosti Syrakus, o.s., byli přizváni  archeologové Hornického muzea v Příbrami.

Železářská pícka

© Syrakus 2013