ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  Mělník-Pšovka 2011-2012

Roku 2011 byla zahájena stavba ,,Mycí centrum Mělník-Pšovka“, která pokračovala následující rok 2012 v oblasti, kde v roce 2009 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum.

Plocha výzkumu

Při budování základových pásů byly zachyceny s velkou pravděpodobností pravěké objekty. Jednalo se o podzemnici, samostatnou kůlovou jámu, mělkou zásobní jámu a několik dalších objektů a místy mohutnou kulturní vrstvu. Datování se opírá ovšem pouze o ojedinělý pravěký zlomek keramiky.

V roce 2009 při stavbě přemostění a příjezdové komunikaci do přístavu, která probíhala cca 100 m západně od stavby ,,Mycího centra“, byly nalezeny nejen pravěké, ale i raně středověké slovanské objekty z 8. – 9. století, především pak pece. Pravěk zde byl pak zastoupen tzv. kulturou vypíchanou, halštatskou a laténskou. Výsledky výzkumu jistě přispějí k prohloubení poznatků o historickém osídlení Mělnicka.

obj.3

Záchranný archeologický výzkum proběhl ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i., Regionálního muzea Mělník a společnosti Syrakus, o.s., pod vedením PhDr. Petra Meduny Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.). Děkujeme za spolupráci.

 

© Syrakus 2012