ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM  ul. Pražská, Dobříš 2013

Při výstavbě nového placeného parkoviště v Dobříši byl proveden záchranný archeologický výzkum na parcelách 23/1 a 23/2, přilehlých ke kostelní zdi kostela Nejsvětější Trojice a okolním hospodářským budovám. Investorem celé akce byl MÚ Dobříš, který neprodleně umožnil průzkum dotčeného území.

Po zbourání stávajícího zděného plotu a následném výkopu pro základy nového oplocení parkoviště byl nalezen na východní straně objekt kruhovitého tvaru o průměru cca 1,6 m a hloubce 50 cm bez nálezového materiálu.

objekt ve výkopu pro zděné oplocení

Dle tvaru lze předpokládat, že se jednalo o vývrat. Po plošném odstranění zeminy  došlo k odhalení převážně druhotných zásypových vrstev. Na této ploše se uskutečnil průzkum pomocí detektorů kovů členů Sdružení hledačů ztracené historie a paní Bohůnkové.

průzkum detektory kovů na ploše parkoviště

Bylo nalezeno množství předmětů především mince, knoflíky, olověné kule, hřeby a další drobné předměty. V průběhu prací byla pořízena fotografická a výkresová dokumentace a plocha zaměřena GPS. Nalezené předměty budou po nezbytné základní konzervaci předány Hornickému muzeu v Příbrami 

Vzhledem k tomu, že nebyly prováděny žádné hloubkové práce a zámková dlažba byla pokládána na upravenou plochu, nedošlo k porušení vrstev. Proto nebylo nutné přistoupit k sondáži a devastaci plochy. Došlo tedy k záchraně dané lokality pro budoucí generace.

© Syrakus 2014